Ordlista


VARUMÄRKE 

Det övergripande löftet som en stad, organisation, kommun, företag eller en produkt förknippas med, och de förväntningar det skapar. Varumärket formas av omvärldens attityder, förväntningar och uppfattningar. Det innebär att vårt varumärke är precis så bra eller dåligt som våra målgrupper upplever att det är. Vi kan påverka hur vårt varumärke uppfattas genom att tydliggöra och kommunicera vårt erbjudande och vilka vi är på ett konsekvent och trovärdigt sätt och se till att hålla vad vi lovar. Lyckas vi med det skapar vi ett starkt och trovärdigt varumärke.

TRADEMARK

En juridisk definition av en produkt, vara eller tjänst. Det är även ofta förknippat med en symbol. Det kan vara ett eller fler ord, en symbol eller figur. Men även förpackning, en slogan eller till och med en doft.

BRAND

Enkelt uttryckt är brand ett löfte. Det är de associationer som ett varumärke ger upphov till (image, anseende).

IDENTITET

Vilken självbild och attityd vi har som stad och kommun.

KÄRNVÄRDE

Det specifikt unika för Eskilstuna. Kärnvärdena ska bekräfta vår identitet som stad och kommun och skapa stolthet hos oss som bor och verkar här.

IMAGE

Imagen är utomståendes bild av orten Eskilstuna och Eskilstuna kommun, så som vi upplevs av andra.

POSITIONERING

Hur vi vill att Eskilstuna kommun och orten Eskilstuna ska uppfattas och vilken image vi vill förmedla. Vårt val av positionering kommer att styra innehållet i vår kommunikation.

PROFIL

Den bild vi vill visa upp av Eskilstuna. Eskilstunas profil utrycker vad staden och kommunen vill vara, vilket handlar om att kommunicera och manifestera visionen samt att utveckla varumärket Eskilstuna.

VISION

Eskilstuna – den stolta Fristaden är en vision både för kommunkoncernens organisation och för Eskilstuna som stad. Den tjänar som ledstjärna för vårt agerande på kort och lång sikt i vår strävan att skapa attraktionskraft, tillväxt och en stad som ger möjlighet att leva det liv var och en vill leva. 

PLACE BRANDING

Att göra en plats attraktiv genom att bygga ett starkt varumärke.

VARUMÄRKESPLATTORM

En varumärkesplattform definierar vision och verksamhetsidé, våra grundläggande värderingar, vilka kärnvärden som vi vill förknippas med och vilken identitet vi vill ha och vilket löfte vi vill förmedla. Genom att utgå från en varumärkesplattform kan vi kommunicera mer effektivt och konsekvent och säkerställa att vi långsiktigt förmedlar samma övergripande bild av varumärket.