FRÅGOR & SVAR


VARFÖR ETT VARUMÄRKESARBETE FÖR ESKILSTUNA?

Eskilstuna behöver stärka sin identitet och attraktivitet såväl gentemot sina egna invånare som mot omvärlden. En stolt befolkning, attraktiv stad, nya invånare, ett utökat näringsliv är viktiga mål.

VEM ANSVARAR FÖR VARUMÄRKESARBETET?

Varumärkesarbetet leds tillsammans av kommunikationsdirektören i Eskilstuna kommun och VD i Destination Eskilstuna.

VARUMÄRKESGRUPP & AMBASSADÖRSNÄTVERK

Varumärkesgrupp – Ledningen av varumärkesarbetet har knutit en arbetsgrupp till sig med representanter från olika delar av Eskilstuna, exempelvis högskola, näringsliv och föreningsliv.

Ambassadörsnätverk- Ett nätverk av personer och grupperingar fungerar som referenspersoner i arbetet. Dessa får löpande information om arbetet, inbjuds till olika möten, tillfrågas ibland om input i vissa frågeställningar och bjuds in till öppna arrangemang på tema varumärke.

VILKET VARUMÄRKE HANDLAR DET EGENTLIGEN OM?

Vi jobbar med Eskilstunas platsvarumärke. För orten Eskilstuna handlar varumärkesarbetet dels om ”placemanagement”, det vill säga stadsutveckling, dels om ”citybranding”, det vill säga platsmarknadsföring.

VAD MENAS MED VARUMÄRKESPLATTFORM?

Med en varumärkesplattform menar vi ett strategiskt styrdokument som anger hur staden Eskilstuna ska vårda och utveckla sitt varumärke. Plattformen ska ge svar på hur vi vill att varumärket Eskilstuna ska uppfattas och hur vi vill kommunicera detta till omvärlden.

HANDLAR DET OM EN NY LOGGA OCH SLOGAN?

Ett platsvarumärke är så mycket mer än en logga och slogan. I grunden handlar det om hur en stad vill upplevas, allt ifrån platsens fysiska uttryck och arkitektur till näringslivets struktur och turistmålens kvalitet. I sista skedet handlar det om att hitta ett konsekvent sätt att uttrycka varumärket i både ord, text, form och bild. 

VAD VINNER ESKILSTUNA PÅ DET HÄR?

Ett starkt platsvarumärke gör stor skillnad för en stad. Om människor i omvärlden har positiva associationer kring oss och det vi gör så är det lättare att få fler att flytta till Eskilstuna, studera på högskolan, starta företag, turista eller genomföra möten hos oss. Det ger positiva effekter för näringsliv, föreningar och andra organisationer.

HAR INTE ALLA ORGANISATIONER, KOMMUNER OCH FÖRETAG SINA EGNA UTVECKLINGSPLANER OCH VARUMÄRKESSTRATEGIER? RÄCKER INTE DET?

Det är viktigt att alla arbetar med sin egen utveckling men en stark gemensam målbild tror vi gynnar alla verksamheter.

HUR FÅR NI MED DEN ENSKILDES PERSPEKTIV?

Processen har präglats av transparens och insyn. Vi har tagit del av medborgarnas uppfattningar och associationer på nationell och regional nivå. Vi har även genomförts workshops. Totalt har ca 2000 invånare involverats i arbetet. Dessutom driver vi nu ett ambassadörsnätverk som är öppet för alla, Eskilstunas evolutionärer.

VAD KOSTAR DET?

För 2013 har Eskilstuna kommun och Eskilstuna Marknadsföring AB gemensamt avsatt 1 000 000 kronor. För 2014 har Eskilstuna kommun avsatt 800 000 kronor. För 2015 har Destination Eskilstuna  avsatt 500 000 kronor. Totalt 2 300 000 kronor under 3 år.

VAD ÄR EN EVOLUTIONÄR?

Vi är många som brinner för Eskilstuna. Vi kallar oss för evolutionärer.

  • *En Evolutionär arbetar för att Eskilstuna ska utvecklas.
  • *En Evolutionär talar gott om Eskilstuna.
  • *En Evolutionär bortförklarar inte våra svårigheter.
  • *En Evolutionär är en “connector” – som för människor samman.
  • *En Evolutionär ser alltid till Eskilstunas bästa.

Du är en av alla Eskilstunas Evolutionärer, du är en av alla som hjälper Eskilstunas evolution på traven. Du driver utvecklingen. Du väntar inte. Du gör helt enkelt evolution.

Tillsammans gör vi det varje dag.

“Att vara Evolutionär innebär helt enkelt att du är en person som gillar Eskilstuna, i grund och botten. Du har ett intresse av vad som händer i staden och pratar gärna gott om den. Som Evolutionär blir du inbjuden till ett antal träffar varje år där det pratas om Eskilstuna, varumärket och vad som är på gång kring varumärkesarbetet. Att närvara vid träffarna är helt frivilligt och som Evolutionär har du inga krav på åtaganden och engagemang. Vår önskan är givetvis att så många som möjligt kan och vill vara med och dela med sig av sina tankar och synpunkter och hjälpa till att sprida budskapet och driva arbetet framåt.”